منا

حاجی به سوی خدا پر پرواز گشود

حالا حاجی، دیگر به دویدن به سمت خدا اکتفا نکرده، بلکه به سوی خدا پر پرواز گشوده است. ...